Skip to main content

Ủy ban nhân dân

 
 
 
 

 

    

S

 

1. Ông Lương Văn Hiến, Chủ tịch UBND xã, SĐT: 0974.316.746

V

 

2. Bà Triệu Thị Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã, SĐT: 

         3. Các công chức UBND xã:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Số điện thoại

1

Lương Sĩ Tùng

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã.

0398.433.488

2

Triệu Trần Tuấn

Trưởng Công an xã

 

3

Cam Thị Thư

Công chức Văn phòng – Thống kê;

0333.089.961

4

Triệu Thị Thu Hà

Công chức Văn phòng – Thống kê;

0972.726.617

5

Nông Thị Hường

Công chức Tài chính – Kế toán xã;

0826.681.268

6

Hoàng Thị Dín

Công chức Tư pháp – Hộ tịch.

0919.713.057

7

Triệu Hùng Cường

Công chức Tư pháp – Hộ tịch.

 

8

Long Văn Hiên

Công chức Địa chính, NN, XD và MT;

 

9

Triệu Thị Ngọc Huyền

Công chức Địa chính, NN, XD và MT;

 

10

Lý Văn Hạnh

Công chức Văn hóa – Xã hội;

0989.975.739

11

Phùng Thị Chao 

Công chức Văn hóa – Xã hội;

 

About