Skip to main content

Hệ thống văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
135/BC-UBND
07-12-2024
178/UBND
07-12-2024
08/CTr-UBND
07-01-2024
106/KH-UBND
07-02-2024
108/KH-UBND
07-08-2024
60/TB-UBND
07-10-2024
57/TB-UBND
07-03-2024
123/BC-UBND
07-05-2024
55/TB-UBND
25-06-2024
54/TB-UBND
26-06-2024
105/BC-UBND
06-10-2024
103/KH-UBND
06-02-2024
104/BC-UBND
06-10-2024
117/BC-UBND
25-06-2024
20/TB-HĐND
06-12-2024
100/BC-UBND
10-06-2024
24/HĐND-VP
04-06-2024
95/KH-UBND
05-06-2024
94/KH-UBND
27-05-2024
96/BC-UBND
04-06-2024

About