Skip to main content

Xã Vạn Linh tổ chức ngày Chủ nhật đỏ tháng 10

Ngày 29 tháng 10 năm 2023 xã Vạn Linh tổ chức ngày “Chủ nhật đỏ” tháng 10. Nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan và sự đồn thuận của xã hội, tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực công tác góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, đảm bảo đúng định hướng, đạt mục tiêu của Chương trình và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tạo ra sự  đồng thuận, thống nhất ý chí cao trong cả hệ thống chính trị và toàn dân quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã.

Ngày “Chủ nhật đỏ” tháng 10 với sự tham gia của nhân dân và cán bộ công chức xã là 387 người, trong đó nhân dân là 367 người, cán bộ, công chức xã là 20 người. Thôn Mỏ Cấy tham gia sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa với 104 người, đã hoàn thiện phần mái nhà văn hóa với diện tích là 128,8m2;  thôn Đông Thành lắp đạt bi chữa thuốc BVTV với sự tham gia 24 người, đã lắp đặt được 02 bi chữa thuốc BVTV, đắp lề đường xã 20m; thôn Làng Đăm thực hiện công tác VSMT với sự tham gia của 78 người, phát quang đường 2.300m, cắt tỉa hàng rào cây xanh 400m; thôn Nà Lai đắp lề đường trục xã với 86 người tham gia đắp được 1000m lề đường trục xã; thôn Đông Khao thực hiện công tác VSMT, chỉnh trang khu dân cư với 95 người tham gia, trong đó nhân dân 75 người, cán bộ, công chức xã là 20 người, phát quang các trục đường là 1.500m, cắt tỉa hàng rào cây xanh 520, vệ sinh mặt đường 1.200m.

Công tác tuyên truyền luôn bám sát vào các kế hoạch đã đề ra, huy động mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ công chức trong thực hiện ngày chủ nhật đỏ để tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ và nhân dân trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới./.

         Thực hiện: VHTT.          Một số hình ảnh về ngày chủ nhật đỏ.aa

a

a

 

 

About