Skip to main content

XÃ VẠN LINH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân xã Vạn Linh về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa ban xã Vạn Linh năm 2024

a

Người dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa xã

Thông tin, tuyên truyền CCHC sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn xã; xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện.

Thông tin tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, củatỉnh, của huyện  và của xã về công tác CCHC.

Tăng cường sự hiểu biết của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức về ý nghĩa mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC, đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của xã; trọng tâm là cải cách TTHC; lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí.

 Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy, Đảng, chính quyền các cấp, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC; nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước; phát huy vai trò giám sát, phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội; vận động quần chúng Nhân dân đồng thuận, hợp tác, cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ CCHC của xã.

 Phát huy vai trò tích cực công tác tuyên truyền, các  thông tin đại chúng trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực cũng như những hạn chế trong công tác CCHC.

a

Người dân quét mã tra cứu thủ tục hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân xã Vạn Linh về việc cải cách hành chính năm 2024

Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC tại Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 60-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước (SIPAS); tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI); tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả về chuyển đổi số trên địa bàn.

Tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện.a

 

Bộ phận một của tiếp nhận hồ sơ của người dân.

        Thực hiện Kế hoạch số 10/KH -UBND ngày 12 tháng 01 năm  2024 về việc hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủtục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã Vạn Linh  năm 2024

Tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn xã;

Kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng, ban hành TTHC thuộc thẩm quyền của địa phương; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các phương án đơn giản hóa TTHC đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua;

Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện TTHC trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã;

         Tăng cường trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC của các công chức chuyên môn thuộc UBND xã;

Huy động sự tham gia giám sát của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước.

a

Người dân đánh giá chất lượng công chức tại bộ phận một cửa.

Thực hiện: Hoàng Huỳnh. CCVHXH

About