Skip to main content

Xã Vạn Linh Khám Sơ tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ Quân Sự.

Thực hiện Luật nghĩa vụ Quân sự năm  2015; Ngày 27 tháng 10 năm 2023 xã Vạn Lịnh Tổ chức khám Sơ tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ Quân Sự.

Cấp ủy chính quyền xã Vạn Lĩnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân theo đúng quy định, thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình tuyển gọi và gọi công dân nhập ngũ theo luật nghĩa vụ Quân sự 2015; Thông tư số 148/2018/TT-BQP, ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Tăng Cường sự Lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền xã đối với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, xác định đây là nhiệm chính trị trọng tâm của xã. Thực hiện nghiêm túc Luật nghĩa vụ quân sự, nghị định thông tư và các văn bản hướng dân thực hiện công tác tuyển quân đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Triển khai đồng bộ các giải pháp, phát huy vai trò chủ động, tích cực của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, phối hợp chặt giữa các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyển quân, làm tốt tất cả mọi mặt trong quá trình tuyển quân.

Hội đồng nghĩa vụ Quân sự  xã phối hợp với Trạm y tế xã, tổ chức khám sơ tuyển quân tại Trạm y tế xã với sự tham gia của 62 thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Với phương châm “ Tuyển người nào, chắc người đó” tuyển chọn đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, không đưa người không đủ tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, có quan hệ xã hội phức tạp, có tiến án, tiền sự, mắc các tệ nạn xã hội vào chỉ tiêu nhập ngũ, chống các biểu hiện tiêu cực, vi phạm quy trình, quy định tuyển quân./.

Thực hiện: VHTT.

Một số hình ảnh về khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.

a

 

a

a

a

a

a

About